Piazza Chiesa
09090 – Figu (fraz. di Gonnosno) (OR)
 
Abitanti: 80
 
 
Messe feriali h __ – __
Messe festive h __ – __
Capienza attuale: ___ + ___ nuclei familiari